תקנון אתר - Re-Tax

תקנון שימוש וגלישה באתר www.re-tax.co.il

 1. כללי
  1. האתר שכתובתו הנה www.re-tax.co.il מופעל עלידי " Re-Tax מס שחוזר אליך" אשר מענה הוא רוז׳נסקי 4 ראשל״צ (להלן: "המפעילה") וניתן ליצור עימה קשר בטלפון: 03-3728372 ובדוא"ל: info@re-tax.co.il
  1. האתר מספק מידע כללי ומאפשר למשתמש מסירת פרטים ועריכת בדיקה ראשונית בכל הנוגע לזכאות המשתמש לקבלת החזרי מס מרשויות המס בישראל. כמו כן, באתר המפעילה נמצאים תכנים נוספים אשר נועדו להעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים
  1. תקנון זה ישמש כהסכם שנערך בין המפעילה לבין המשתמש אשר מסדיר מבחינה משפטית וטכנית את אופן השימוש באתר, אחריות המפעילה והליך ההרשמה והבדיקות באתר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהוראות התקנון יכריעו בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים.
  1. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית לערוך שינוי, מפעם לפעם, באתר ובתקנון האתר וכן לסגור או להשהות את פעילות האתר בכל מועד וללא מתן הודעה מראש למשתמש. במקרה של עריכת שינוי בתקנון האתר, תפורסם הודעה באתר הכוללת את נוסח הוראות התקנון ששונו או תוקנו ולחילופין, תימסר הפניה לסעיפים שבהם בוצע שינוי כאמור. מובהר כי אין באמור בכדי לפטור את המשתמש מהאחריות לבדוק ולהתעדכן במפעם לפעם בשינויי הוראות התקנון
  1. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא יהיה רשאי להעלות כנגד המפעילה כל טענה בנוגע להסכמתו לתנאי התקנון והשימוש באתר.
  1. כל זכות שלא הוענקה בתקנון זה במפורשת למשתמש, תוקנה לטובת המפעילה.
  1. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל הוראותיו תתפרשנה גם ללשון נקבה, רבים ורבות כאחד.
  1. למעפילה שמורה הזכות הבלעדית להציג פרסומים ו/או מודעות ו/או מסרים מסחריים באתר. הפניות המופיעות באתר, אינן מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת על התכנים המופיעים, והמפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב כי במקרה של הפניה לאתר אחר ייתכן שמדיניות הפרטיות שלו או תקנון האתר שלו שונה מתקנון האתר או מדיניות הפרטיות שלנו.
  1. כל אישור ו/או הרשאה ו/או הסכמה ו/או ויתור ו/או דחיה מצד המפעילה, לא יהוו תקדים,  לא יצביעו על כוונה  כלשהי של המפעילה, ולא יפעלו לחובת המפעילה, אלא אם הדבר נעשה במפורש, בכתב ונחתם בידי הצדדים.
 1. מדיניות השימוש באתר
  1. השימוש באתר מותנה בקיום הוראות התקנון והוראות הדין. המשתמש מצהיר ומתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר באופן פוגע או שעלול לפגוע באתר ו/או לעכב את יתר המשתמשים באתר ו/או באופן שעלול לשבש את פעילות האתר.
  1. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא לרבות באמצעות תוכנות ואמצעים שונים, למעט צפייה בהודעות ובפרסומים כאמור.
  1. השתתפות בהליך הבדיקה הראשונית באתר לזכאות קבלת החזרי מס מותנית במילוי פרטים נכונים, מלאים ועדכניים בהתאם למבוקש באתר הנוגעים לעניינים רלוונטים לבדיקת הזכאות ובהם הכנסות, השכלה, בריאות, ביטוח וכו' (להלן: "פרטי רישום לבדיקה") ולצידם פרטים אישיים הכוללים שם מלא, מספר טלפון ליצירת קשר וכתובת דואראלקטרוני (להלן: "פרטי רישום באתר"). למשתמש קיימת אפשרות למילוי פרטי רישום באתר בלבד, ללא עריכת בדיקה, על מנת לקבל מענה טלפוני.
  1. פרטי הרישום לבדיקה ובאתר ימולאו רק על ידי מי שהינו אזרח ישראלי בגיר ובעל כשרות משפטית אשר ימלא את פרטיו האישיים שלו בלבד או של מי שיפה את כוחו לכך. חל איסור על שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי. חל איסור על פעולות בשם אדם ללא הרשאה לכך. חל איסור על גבית תשלום עבור עזרה לאחר בשימוש בשירותי האתר. חל איסור על הכנסת פרטים שאינם נכונים, לכל מטרה שהיא.
  1. פרטי הרישום באתר ישמרו במאגרי המפעילה אשר תהא רשאית לעשות בהם שימוש שיווקי ו/או מסחרי לרבות מכירתם לצד שלישי כלשהו, אלא אם המשמש יבקש מפורשות ובכתב מהמפעילה להימנע מהעברתם ו/או מכירתם לצד שלישי.
  1. פרטי הרישום לבדיקה יישארו אצל המפעילה כחסויים ולא יועברו לכל גורם ללא הסכמת המשתמש. המשתמש מודע לכך שאי מסירת נתונים מדוייקים, מלאים ונכונים עשויים לגרום לטעויות בחישוב זכאותו להחזרי מס.
  1. המשתמש מצהיר כי פרטי הרישום נמסרו מרצונו החופשי.
  1. מסירת פרטי הרישום באתר אינה חובה עלפי הדין, ומטרתה לאפשר למפעילה ליצור קשר עם המתעניינים בהחזרי מס. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית להסיר כל משתמש המוסר פרטיים שגויים ו/או לא מדויקים באתר ולהפסיק זמנית או לאסור כליל את כניסתו לאתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  1. המפעילה אינה מעניקה במסגרת האתר ייעוץ מקצועי כלשהו. הבדיקות הניתנות באתר אינן תחליף לייעוץ מקצועי. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים
  1. חל איסור מוחלט על  שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה של כל מידע המצוי באתר לרבות תמונות והודעות פרסום, אלא אם נתקבלה הסכמה מאת המפעילה מראש ובכתב. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינה של השירותים המופיעים באתר שלא למטרה שלשמן נועדו.
 1. הגבלת אחריות
  1. המפעילה ראשית להעניק באתר פלטפורמה לפרסום מוצרים שונים, ובשום מקרה, המפעילה לא תמצא אחראית למידע, תכנים ושירותים אלו.
  1. המפעילה אינה בודקת את תוכן הפרסומים הנערכים עלידי צדדים שלישיים ו/או המוצרים המוצעים עלידם. השימוש במוצרים ו/או בקישוריות למוצרים ו/או פרסומים ו/או אתרים, נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש
  1. המשתמש פוטר את המפעילה מאחריות לכל נזק ו/או הפרעה ו/או הוצאה לרבות ולא רק נזקים שמקורם בווירוסים ותוכנות או קבצים הרסניים שנמצאו באתר.
 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות תכנים, טקסטים, סימנים מייחדים, תמונות וקבצים שייכים באופן בלעדי למפעילה (להלן: "הקניין הרוחני").
  1. הקניין הרוחני נועד לשימוש המפעילה בלבד, וחל איסור מוחלט על העתקתו ו/או הפצתו ו/או שכפלו ו/או צילומו ו/או העברתו ו/או מכירתו ו/או עשיית שימוש מכל סוג בקניין הרוחני או בחלקו שלא במסגרת השימוש הרגיל באתר, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב מאת המפעילה.
  1. המפעילה לא תישא בכל אחריות לפגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא הנגרם לקניין רוחני של צד שלישי עקב פרסום הנערך באתר.
 1. רשימת תפוצה
  1. המפעילה מנהלת רשימת תפוצה בהתאם לפרטי הרישום באתר אשר באמצעותה שולחת ללקוחותיה הודעות ומסרונים אשר לדעת המפעילה עשויים לעניין את המשתמש.
  1. ברישומו באתר מאשר המשתמש את צירופו לרשימת התפוצה המנוהלת עלידי המפעילה. הצטרפותו לרשימת התפוצה מהווה אישור למפעילה לשלוח עדכונים, פרסומים והודעות.
  1. למשתמש הזכות להודיע למפעילה, בכל עת, על רצונו להסיר את שמו מרשימת התפוצה וזאת, באמצעות לחיצה על קישור ייעודי המצורף להודעת הדואר האלקטרוני ו/או מסרון הנשלחים למשתמש.
 1. שמירה על פרטיות
  1. המשתמש מתיר למעפילה לשלוח אליו קבצים שונים לצורך איסוף ואימות אינפורמציה הנוגעת למשתמש, לרבות קבצי קוקיס (Cookies). ידוע למשתמש כי המידע הנאסף לגביו נועד, בין היתר, לשיפור השירות וחוויית הגלישה באתר, וייאגר וישמר עלידי המפעילה בהתאם לכל הוראות הדין. למשתמש שמורה הזכות לאסור ו/או למנוע מהמפעילה לשלוח אליו קבצים שונים באמצעות קביעת הגדרות מתאימות בדפדפן המשמש אותו לגלישה באתר.
  1. המשתמש רשאי לפנות למפעילה בכתב ולבקש שלא למכור ו/או להעביר ו/או להציג בפני צד שלישי את המידע הנאגר לגביו באתר. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילה תהא רשאית למסור ו/או להציג את המידע הנ"ל, עלפי צו שיפוטי או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בין המפעילה למשתמש.
 1. מדיניות אבטחת מידע
  1. האתר מפעיל מערכת אבטחת מידע שנועדה, בין היתר, להבטיח הגנה מרבית על המידע הנוגע למשתמש.
  1. על אף האמור, ידוע למשתמש כי למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת לכך שהמידע שהוכנס עלידו לאתר לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתראו כל מקרה שאינו בשליטת המפעילה ו/או נובע מכוח עליון.
  1. ידוע למשתמש, כי קיימת סכנה מפני חדירה לא חוקית לאתר וגנבת מידע הנאגר באתר. המשתמש מצהיר כי המפעילה תהא משוחררת מכל אחריות ונזק במקרה של גניבת מידע מהאתר והגעתו לידי צד שלישי כלשהו, ככל והמפעילה פעלה באופן סביר ומקובל לאבטחת המידע.
 1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט, שייגרמו למפעילה עקב הפרת הוראות התקנון על ידי המשתמש. למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מזכות המפעילה לטעון ולתבוע כל סעד אחר או נוסף

 1. תחולת דין וסמכות שיפוט
  1. על התקנון ויחסי הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל.
  1. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה.  הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
  1. בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו הינו בית המשפט בעיר תלאביב ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר.

המפעילה מאחלת גלישה מהנה באתר.

גלישה ו/או ביקור ו/או שימוש מכל סוג שהוא באתר כפופים להסכמתך לתנאי התקנון, ומהווים ראיה לאישור קריאת התקנון, ולהסכמתך להוראות התקנות. במידה ואינך מאשר/ת את הוראות התקנון, הנך נדרש/ת לעזוב את האתר באופן מידי ולחדול מלעשות בו כל שימוש.

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!