שאלון אינטרנטי להחזר מס - Re-Tax

שאלון אינטרנטי להחזר מס

בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה

השאלון מתייחס ל6 שנים אחרונות 2016-2021

  לצורך הבדיקה השלם את הנתונים הבאים:
  האם אתה שכיר או עצמאי ?

  מצב משפחתי ?

  ילדים עד גיל 18 ?

  במידה וגרוש - האם אתה משלם מזונות ?

  האם החלפת מקומות עבודה ב-6 שנים האחרונות ?

  מהו שכר הברוטו ממוצע שלך ?

  האם קיים ברשותך חשבון בנק תקין?

  האם יש ברשותך אחד או יותר מהביטוחים הבאים :

  האם משכת פיצויי פרישה / קרן פנסיה / קופת גמל ?

  האם מכרת נכס ושילמת מס שבח ?

  האם סחרת בניירות ערך / בורסה ?

  האם יש לך ילד המוגדר כלקוי למידה ?

  האם קיבלת דמי לידה/אבטלה/מילואים ?

  האם סיימת לימודים אקדמיים ב-9 שנים האחרונות ?


  תוצאת הבדיקה נמצאו נתונים המתאימים להחזר מס עפ"י הנתונים שמסרת הנך זכאי להחזר מס והתוצאה הסופית תקבע לאחר איסוף הנתונים וקבלת החומרים הנדרשים בלבד, החברה אינה מתחייבת להחזר מס שייקבע ע"י מס הכנסה בלבד
  תוצאת הבדיקה לא נמצאו נתונים המתאימים להחזר מס תודה שבדקת, עפ"י הנתונים שמסרת לא ניתן להגיש כעת בקשה להחזר מס חזרה לעמוד בית

  מילוי פרטים אישיים

  יש לציין את הכתובת כפי שמופיעה בת.ז  הסכם התקשרות
  לפניך הסכם עבור בדיקה, הגשה ואיסוף ניירת להחזר מס
  השירות כולל איסוף מסמכים, הגשה וליווי עד קבלת החזר מס
  עיקרי ההסכם כוללים :
  • תשלום ראשוני-395 ש"ח
  • עמלה בגובה 15%-20% מסך ההחזר
  יש לעיין בהסכם לפני חתימה
   

  הסכם לקבלת שירותי החזר מס

  מתן השירותים
  1. הלקוח הנו אדם בגיר, בעל כשירות משפטית ואזרח ישראלי אשר נותן את הסכמתו ל- "Re-Tax מס שחוזר אליך" (להלן: "הספק") ומייפה את כוחה להכין ולהגיש עבורו דוחות הנוגעים להחזרי מס לרשויות המס בישראל ומתחייב לחתום על כל מסמך וכל ייפוי כוח הנוגע לזכויות אלו, לשנים 2014 ועד (כולל) 2019 .
  2. ככל ומדובר בבני זוג, בחתימת אחד מבני הזוג על כל מסמך נדרש יראו את בן הזוג החותם כמי שחתם גם בשם בן זוגו ובידיו ייפוי הכוח לכך.
  3. הלקוח ימסור נתונים נכונים, מלאים ומדויקים לגביו ולגבי בן/בת-זוגו ומודע לכך שאי מסירת נתונים מדויקים, מלאים ונכונים עשויים לגרום לטעויות בחישוב זכאותו להחזרי מס. הלקוח מאשר כי המידע הנמסר על ידו הנו מידע מלא, נכון ומדויק, הכולל את כל מקורות ההכנסה ונמסר מרצונו החופשי.
  4. ככל והלקוח יהיה זכאי להחזר מס, אלו יועברו ישירות לחשבונו ו/או לחשבון בן/בת הזוג.
  5. תקופת הזמן לקבלת תשובה בנוגע לזכאותו של הלקוח להחזרי מס תלויה ברשויות המס ואיננה תלויה בספק.
  6. הספק שומר לעצמו, משיקולים מקצועיים, את הזכות לאחר קבלת נתוני הלקוח שלא להגיש ביחס לחלק מהתקופה האמורה בסעיף 1 לעיל או ביחס לכלל התקופה דוחות לקבלת החזרי מס.
  התמורה
  1. בעבור שירותי הספק, ישלם הלקוח את התמורה המפורטת להלן:
   • בגין פתיחת תיק ישולם סך של  395 ש"ח, בעבור כיסוי הוצאות ראשוניות והגשת דוחות לרשויות המס (להלן: "הסכום הראשוני").
   • בנוסף ישלם הלקוח לספק סך של 15%-20% כולל מע"מ מהכספים שיקבל הלקוח כהחזר מס, בעת ההודעה על ההחזר (להלן: "התמורה הנוספת") .
  2. במידה וקיים ללקוח חוב ברשויות המס וסכום החזר המס או חלקו קוזז כנגד החוב, תשלום התמורה הנוספת תהיה מגובה ההחזר, טרם הקיזוז.
  3. יחד עם הגשת הדוחות לרשויות המס, יעביר הלקוח לספק פרטי כרטיס אשראי בתוקף ו/או צ'ק על סך סכום ההחזר המשוער, אשר ישמשו כבטוחה בלבד ויושבו ללקוח או יושמדו עם תשלום התמורה הנוספת.
  4. כל עיכוב בתשלום התמורה הנוספת במשך למעלה מ-7 ימי עבודה, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, יגרור ריבית בסך 100 ש"ח לכל יום עיכוב והלקוח מוותר מראש על כל טענה כנגד פעולות הספק לגביית התמורה הנוספת וההוצאות הכרוכות בהליך הגבייה, אשר יושתו על הלקוח.
  אחריות
  1. האחריות על האמור בדוחות שיגיש הספק הנה על הלקוח בלבד ובהתאם לנתונים שמסר. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזקים תוצאתיים ועקיפים בקשר עם השירותים הניתנים על ידו ללקוח.
  ביטול עסקה
  1. השירות שמעניק הספק ללקוח הנו שירות אישי ומותאם לצרכיו ועל כן מרגע תשלום הסכום הראשוני, לא ניתן לבטל הסכם זה, למעט אם יקבע אחרת בהתאם לדין.
  2. על אף האמור לעיל, במידה ויורה הלקוח, בכתב, לספק לאחר תשלום הסכום הראשוני ובטרם העביר הספק דוחות לרשויות המס על רצונו שלא להעביר נתונים לרשויות המס, הנתונים לא יועברו ויוחזרו במלואם ללקוח כנגד תשלום על מתן השירות בסך של 2500 ש"ח, בנוסף לסכום הראשוני.
  3. יובהר כי פרט לשירות המפורט בסעיף 5 לעיל בנוגע לתקופה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הספק אינו מעניק במסגרת הסכם זה ייעוץ מקצועי ללקוח מכל סוג שהוא.
  קניין רוחני
  1. כלל המידע ובכלל זה התכנים והתוצרים כתוצאה מהסכם זה, למעט הנתונים שהעביר הלקוח לספק ולמעט טפסים השייכים לרשויות המס, שייכים לספק ויש לקבל את הסכמתו בכתב לשימוש במידע האמור.
  שמירת סודיות ופרטיות
  1. הספק ישמור את הנתונים שיעביר לו הלקוח בסודיות ולא ישתמש, ימסור או יגלה לצד ג' כלשהו את הנתונים, אלא לצורך מתן השירותים ללקוח.
  סמכות שיפוט
  1. הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
  פרטי חברה " משרד - Re-Tax מס שחוזר אלייך " | רחוב רוז׳נסקי מרדכי 4 ראשון לציון | טלפון: 03-3728372 | פקס: 073-2627286  | דוא"ל: service@re-tax.co.il
  חתימה על הסכם התקשרות
  נא לחתום עם עכבר


  המשך בתהליך אינטרנטי
  אני מעוניין להיעזר בנציג אנושי
  בחר\י אופציה
  מעבר לתשלום והשלמת מסמכים

  למעבר לתשלום לחץ כאן

  להגשת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים :

  1. צילום תעודת זהות + ספח פתוח - צילום קריא וברור
  2. צילום של צ'ק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק תקין
  * המסמכים הנ"ל הכרחיים לקבלת החזר מס  הלקוחות שלנו מקבלים גם את השירותים הבאים ללא עלות, תרגיש חופשי לבחור באחת האופציות שמעניינות אותך
  בדיקת כפילויות בביטוחים
  אשמח לשוחח עם נציג הזרוע הביטוחית ולבדוק את תקינות פוליסות הביט
  בדיקת זכאות להלוואות פרטיים ועסקים
  אשמח לבדוק אם אוכל לקבל הלוואה בתנאים טובים
  מיצוי זכויות רפואיות בביטוח לאומי
  אשמח לבדוק אם אוכל לקבל ייעוץ ולווי בנוגע לזכויות הרפואיות שלי
  לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!