החזר מס בגין משיכת כספי פנסיה | מס שחוזר אליך Re-Tax

החזר מס בגין משיכת כספי פנסיה

החזר מס בגין משיכת כספי פנסיה – אולי גם לכם מגיע?

קופת גמל מהווה אמצעי חסכון פופולארי כיום. מדובר בחיסכון לטווח הרחוק בדרך כלל למינימום של 15 שנים באפיק שאינו גמיש.

אצל שכירים על המעביד להעביר את התגמולים לקופת הגמל בכל חודש, עם זאת ניתן להפקיד כספים לקופת הגמל הן באופן שוטף והן באופן חד פעמי.

תשואת קופת הגמל אינה מבוטחת וישנן הטבות מס שעשויות להוסיף לה אחוזים גבוהים מדי שנה. מטרת הממשלה בשינויים החוקיים היא לעודד את תושבי המדינה ליצור חסכונות לטווח הרחוק. משיכת כספים מקופת הגמל טרם המועד החוקי עלולה לגרור קנסות שיבואו לידי ביטוי בצורת מס על הכספים מהקופה

משיכת כספי הפנסיה שלא כדין

בכדי לעודד חיסכון לטווח ארוך, קבע המחוקק כי משיכת כספים מקופות גמל טרם המועד הקבוע בחוק מהווה "משיכה שלא כדין" וככזאת חייבת בשיעור מס של 35% כאשר מדובר בקופת גמל לתגמולים או בשיעור מס מינימאלי של 35% כאשר מדובר בקופת גמל לקצבה.

במקרים מסוימים זכאי שכיר הפודה את קופת הגמל טרם המועד החוקי לקבלת החזרי מס בגין נקודת זיכוי או הטבות מס אישיות הזכאי להן או בגין הפסקת עבודה.

 

העילות המוגדרות שבגינן אפשר לבצע משיכת כספים הן:

  1. מיעוט הכנסות של העמית ובן/בת זוגו: תחת עילה זו מתאפשר לעמית שהכנסתו והכנסת בן/בת זוגו בחודש מסוים הייתה נמוכה מתקרת שכר המינימום, כלומר – 4,300 שקל נכון ל־2013, למשוך ללא מס את סכום ההפרש בין הכנסת העמית ובן/בת זוגו לתקרת שכר המינימום. לדוגמה, אם הכנסת העמית עמדה על 3,000 שקל בחודש, הוא יהיה רשאי למשוך 1,300 שקל ללא מס. אם לעמית יש ילד קטין, אזי תקרת שכר המינימום לעניין זה תוכפל ותעמוד על 8,600 שקל. כך, בהמשך לדוגמה הקודמת, אם יש לעמית ילד קטין, אזי הוא יוכל למשוך 5,600 שקל ללא מס.
  1. הוצאות רפואיות של העמית או של קרובו: אם קיימות הוצאות רפואיות הגבוהות ממחצית ההכנסה השנתית, ניתן יהיה למשוך מהקופה סכום השווה להוצאות הרפואיות.
  1. נכות של העמית או של קרובו: אם העמית או קרובו חלה/נפגע ונקבעה לו נכות רפואית צמיתה של 75% לפחות, ניתן יהיה למשוך מקופת הגמל כספים ללא מגבלה וללא מס.

באם התקיימה אחת או יותר מסיבות אלו, העמית – שכיר ועצמאי כאחד – יוכל למשוך את כספי התגמולים (אך לא את כספי הפיצויים) מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים שבה הוא חבר. משיכה כזאת יכולה להתבצע בכל עת, ואף בזמן קבלת קצבה מקופת הגמל.

 

המשמעות: עמיתים בעלי מיעוט הכנסות, הוצאות רפואיות כבדות או נכות רפואית עשויים להיות זכאים למשיכת כספים מקופת הגמל ללא צורך בתשלום מס.

חשוב לדעת: החזרי מס בגין משיכה שלא כדין ניתן לקבל גם אם בעת המשיכה לא הייתה לחוסך ולבן זוגו הכנסה מזערית או שהייתה לחוסך או לקרוב משפחתו נכות בשעור75% ומעלה .

 

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!